Make your IR better! IR One Stop Service

지원센터

한국IR협의회의 회원이 되시면 IR과 관련된 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

교육사업

ㆍ연간일정 ㅣ 2020

  • 연수
  • 조찬강연회
  • 세미나
  • 설명회
서비스관리 리스트
연수명 교육기간 교육비(만원) 교육일정
일수 시간 이용사 비이용사 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
조찬강연회
1 1 무료 15 29 26     27 24   26   28 25  
애널리스트 보고서 이해 및 활용
1 7 무료 20 10                      
IR 담당자가 알아야 할 주식이동과 가업승계
1 7 무료 20 15                      
신규상장법인을 위한 IR활동
1 7 무료 20 30                      
IR자료작성을 위한 PPT(기본)
1 7 무료 20   19                    
가이던스 제공과 공정 공시 해설
1 7 무료 20   27                    
IR담당자를 위한 Excel 활용(상반기)
1 7 무료 20       3                
IR 입문과정
2 14 무료 40       7~8                
산업전망세미나(상반기)
1 3 무료 무료
(온라인)
          12            
경기동향 및 증권분석
1 7 무료 20           18            
IR담당자를 위한 회계
1 14 무료 20           23~24            
IR을위한 동영상 제작편집
1 7 무료 20             8          
IR 담당자를 위한 커뮤니케이션 스킬 향상
1 7 무료 20             16          
사례로 배우는 투자자 대응
1 7 무료 20               19        
IRO 워크샵
1 3 무료 20                   연기    
IR활동계획 수립 및 실행
1 6 무료 40                 15      
IR담당자를 위한 Excel 활용(하반기)
1 7 무료 20                 25      
IR전문가 인증과정
3 21 30 60                   26~30    
IR자료작성을 위한 PPT(심화)
1 7 무료 20                     6  
산업전망세미나(하반기)
1 6 무료 20                     18  
재무 회계정보의 효율적 활용
1 7 무료 20                       3