Make your IR better! IR One Stop Service

지원센터

한국IR협의회의 회원이 되시면 IR과 관련된 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

교육사업

ㆍ연간일정 ㅣ 2019

  • 연수
  • 조찬강연회
  • 세미나
  • 설명회
서비스관리 리스트
연수명 교육기간 교육비(만원) 교육일정
일수 시간 이용사
이용사
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
조찬강연회
1 1 무료 15 23 27   24 22 26   28   23 27  
애널리스트 보고서 이해 및 활용
1 7 무료 20 16                      
신규상장법인을 위한 IR활동
1 7 무료 20 24                      
PT표준모델을 활용한 IR자료 작성
1 6 무료 20   14                    
가이던스 제공과 공정공시해설
1 7 무료 20   20                    
IR입문과정
2 14 무료 40       9~10                
IR담당자를 위한 Excel활용(上)
1 6 무료 20       18                
지방소재 실무교육
1 7 무료 20       26                
해외IR 성공전략
1 6 무료 20         17              
커뮤니케이션 스킬 향상
1 7 무료 20         29              
IR담당자를 위한 세미나
1 3 무료 20           13            
IR전문가 인증과정
3 21 30 60           18~20            
IR자료작성 기본과정(PPT)
1 7 무료 20             3          
산업별 세미나
1 3 무료 20             12          
사례로 배우는 투자자 대응
1 7 무료 20               23        
IR담당자를 위한 기초회계
1 7 무료 20               29        
IR활동계획 수립 및 실행
1 6 무료 20                 17      
경기동향 및 증권분석
2 14 무료 40                   16~17    
IR담당자를 위한 Excel활용(下)
1 6 무료 20                     14  
IR자료작성 심화과정(PPT)
1 6 무료 20                     5  
산업전망 세미나
1 6 무료 무료                     20  
재무회계정보의 효율적 활용
1 6 무료 20                       5